Korteriomand 41,22 m2, Rohuneeme tee 51a-7, Pringi küla

  • Eseme ID: 90121599
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 62 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 13.03.2017 11:00:00
Lõpuaeg: N 23.03.2017 00:13:52
Vaadatud: 1939
Viimati pakkus: gremlis
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Rohuneeme tee 51a-7, Pringi küla, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Käsiraha: 4 700.00 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS100% / 1 / Vaata müüja teisi esemeid

Aadress: Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 51a-7
Korteriomand: 3. korrusel asuv 2-toaline korter nr 7, üldpinnaga 41,22 m2 ja
4122/55109 suuruse mõttelise osaga kinnistust
Registriosa nr: 4750450
Katastriüksuse tunnus: 89001:001:0508
Sihtotstarve: elamumaa
Kinnistu pindala: 2 350 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avaliku enampakkumise tingimused:
Kinnitatud juhtkonna otsusega JKO 28/17 17.02.2017
1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju
maakonnas Viimsi vallas Pringi külas Rohuneeme tee 51a-7 asuva
korteriomandi alghinnaga
47 000 (nelikümmend seitse tuhat) eurot.
Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.
2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele
reeglitele.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.03.2017. a kell 23.59.
3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit).
Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
4. Enampakkumise tagatisraha suurus on
4 700 (neli tuhat seitsesada) eurot.
5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu
müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise
võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
7. Riigi Kinnisvara ASi juhtkond (edaspidi juhtkond) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie)
tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest.
Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima
pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
8. E-kontolt broneeritud käsiraha summa tagastatakse e-kontole, kui keegi teeb oksjonil kõrgema
pakkumise.
9.
Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi
Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates
enampakkumise tulemuste kinnitamisest.
Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud
kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks
(arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas
Riigi
Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE892200221017592018 Swedbankis
või notari
deposiitarvele.
Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt
notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:
a kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel
Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies
ulatuses ja
b kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna
ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel
krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva
jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.
10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud
kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise
tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhtkonnal õigus
enampakkumine nurjunuks tunnistada.


LISA 1
Aadress: Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 51a-7
Korteriomand:
3. korrusel asuv 2-toaline korter nr 7, üldpinnaga 41,22 m2 ja
4122/55109 suuruse mõttelise osaga kinnistust
Registriosa nr: 4750450
Katastriüksuse tunnus: 89001:001:0508
Sihtotstarve: elamumaa
Kinnistu pindala: 2 350 m2
Asjaõiguslikud koormatised:

1) Isiklik kasutusõigus Aktsiaselts Eesti Gaas registrikood 10178905﴿ kasuks. Isiklik kasutusõigus kinnistul maagaasitorustiku omamiseks,
remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja maagaasitorustiku kaudu ööpäevaringselt maagaasi juhtimiseks vastavalt lepingu punktile
3 ning lepingu lisaks olevale katastriüksuse kaardile.
2) Isiklik kasutusõigus Imatra Elekter Aktsiaselts
registrikood 10224137﴿ kasuks. Isiklik kasutusõigus on tähtajatu ja seatud kinnistuga püsivalt ühendatud elektrivõrgu liinirajatised﴿ kasutamiseks vastavalt Tallinna notar Robert Kimmel’i poolt 04.02.2014 tõestatud lepingu punktidele kaks üks 2.1﴿ kuni kaks kümme 2.10﴿ ning 04.02.2014 lepingu lisaks olevale plaanile.
Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad
Ehitised: Ehitisregistri andmed ehitiste ja rajatiste kohta:
1) Korterelamu (ehitisregistri kood 116045499) suletud netopinnaga 813,2 m
2;
2) 10kV kaabelliin (ehitisregistri kood 220689991) ehitisealuse pinnaga 38,3 m
2.
Märkused: Hoonele on 09.03.2015.a väljastatud energiatõhususarvu klass H.
Hoone oli esialgselt 2-kordne, kuid sai kahjustada põlengu käigus 1990-ndate keskel. Põlengu kahjustuse taastamise käigus ehitati hoonele juurde kolmas korrus. Hoone keldrisse võib tulla vett vihmastel perioodidel. Korter vajab remonti.
Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud Olemasolu Liitumine Märkus
Elekter Jah Jah Imatra Elekter AS
Vesi Jah Jah Tsentraalne, soe vesi lokaalse
elektriboileriga
Kanalisatsioon Jah Jah Tsentraalne
Küte Jah Jah Elektri baasil lokaalne keskküte


Märkused: Tarbimislepingud on müüja nimel ning korteriühistu moodustamisel antakse need korteriühistule. Seni tuleb tarbimisteenuste ja muude teenuste eest tasuda müüjale.

Teenuslepingud: Olmejäätmete veoteenuse osutamise leping AS-iga Veolia Keskkonnateenused, lepingu nr 1386671.
Tehnohoolduse osutamise leping Hooldus Pluss OÜ-ga, lepingu nr T7284/14, sõlmitud 06.06.2014, tähtajaga kuni 30.06.2020
Tarbimislepingud: Elektri- ja võrguteenuste leping Imatra Elekter AS-iga, lepingu nr 30347102, sõlmitud 03.01.2012, tähtajatu.
Elektri- ja võrguteenuste leping Imatra Elekter AS-iga, lepingu nr 30347115, sõlmitud 03.01.2012, tähtajatu.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamise leping AS-iga Viimsi Vesi, lepingu nr 9017, sõlmitud 01.01.2012, tähtajatu.


Kinnistu Rohuneeme tee 51a, Pringi küla suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga
05.12.2016.a.):
kinnistu asub elektripaigaldise kaitsevööndis, sideehitise kaitsevööndis ja avalikult
kasutatava tee kaitsevööndis.


MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA
1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul ja korteriomandil (sh selle olulistel osadel)
esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik
enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt
eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning
kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „
nagu on(„as
is“).
2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja
ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast,
on
teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest
ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone.
Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega
tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis
võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele
mittevastavusega.
4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on 09.03.2015.a väljastatud
energiatõhususarvu klass H.
5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates
müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik
korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul
arvates valduse üleandmisest.
6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale
üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi
omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud
kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja
edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
7. Korteriomandit koormavad isiklikud kasutusõigused jäävad kehtima ka pärast müügilepingu
sõlmimist ja ostja kandmist kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna ning Müüja ei pea
isiklikke kasutusõigusi kinnistusraamatust kõrvaldama.
8. Juhul, kui müügilepingu sõlmimise hetkeks, ei ole asutatud korteriühistut, siis ostja on teadlik, et
hoones on vajalik moodustada korteriühistu ning Ostja kinnitab, et ei tee selleks takistusi ning teeb
enda poolt kõik vajaliku korteriühistu asutamiseks.
Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul
kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise
vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja
vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.
Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate
andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.
Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post:
mart.mae@rkas.ee, telefon: 606
3407, 513 3745.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud