Kinnistu Reinu tee 5, Viljandi (2011 m²)

Eseme ID: 98910328 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 18 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: R 22.09.2017 10:19:17
Lõpuaeg: R 06.10.2017 10:00:00
Vaadatud: 1265
Viimati pakkus: annimer
VILJANDI LINNAVALITSUS
Reg. kood 75005222    Kasutaja alates 21.12.2016

Viljandi LV 100% e-pood
Saa teada oma personaalne järelmaksu limiit
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Reinu tee 5, Viljandi linn, Viljandimaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Järeletulemisega
Käsiraha: 1500 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Viljandi LV100% / 3 / vaata kasutaja e-poodi

Viljandi Linnavalitsus korraldab Viljandi linnas asuva Reinu tee 5 kinnistu (katastritunnus 89701:001:0121, registriosa nr 2907439, pindala 2011 m², sihtotstarve elamumaa) hoonestamata kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks elektroonilise enampakkumise oksjoniportaalis www.osta.ee. Enampakkumise teel hoonestusõiguse omandamise alghinnaks on 18 000 eurot, tagatisraha 1500 eurot. Kinnistule seatakse hoonestusõigus tingimustel, mis on sätestatud Viljandi Linnavalitsuse 18.09.2017.a. korralduses nr 470. Hoonestusõigus seatakse kinnistule 50 aastaks. Hoonestusõiguse aastatasu on 104 eurot.

Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Igal registreerunud kasutajal on Osta.ee e-konto, millele saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks.

Osalemiseks enampakkumisel Osta.ee keskkonnas tuleb Osta.ee e-kontole kanda tagatisraha. Pakkumised enampakkumisele tuleb sisestada Osta.ee portaalis. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise.

Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma hoonestusõiguse sõlmimiseks tema poolt pakutud hinna. Enampakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata, see tasaarveldatakse müügihinna tasumisel ning arvestatakse müügihinna hulka.

Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

Hoonestusõiguse omandamiseks järelmaksu ei rakendata

Osta.ee portaalis pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub Osta.ee protseduurireeglitega, on tutvunud hoonestusõiguse tingimuste ning hoonestusõigusega koormatava maa-alaga ega oma selles osas Viljandi Linnavalitsusele pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viljandi Linnavalitsuse linnavara spetsialisti Ilme Kurro poole (tel 435 4753, mobiil 525 8720, e-post ilme.kurro@viljandi.ee).

Enampakkumise pikkuseks on 2 nädalat alates oksjoniportaalis ilmumise kuupäevast.

Elektroonilise enampakkumise võitja (edaspidi nimetatud Ostja) tasub ostuhinna hiljemalt notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Tasumiseks loetakse raha laekumist lepingut tõestava notari deposiitarvele või Viljandi Linnavalitsuse arvelduskontole EE021010302005455005 SEB pank või EE342200221011977969 Swedbank. Tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse.

Oksjoni võitja on kohustatud sõlmima eelnimetatud hoonestusõiguse lepingu 45 kalendripäeva jooksul peale enampakkumise tulemuse kinnitamist. Lepingu sõlmimise kulud tasub ostja.

Nimetatud tähtajaks hoonestusõiguse lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;

Enampakkumisel pakutud hinnad on kõik lõplikud (st sisaldavad kõik seadusest tulenevaid makse).

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuva ehitise, põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses kinnistu sealhulgas ehitise seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

NB! Palume huvilistel kindlasti varaga tutvuda ning kinnistu ise põhjalikult üle vaadata. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta .ee kasutajalepingule ja hinnakirjale on Osta.ee’l õigus esitada oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.
Kinnistu ja oksjoni arve/ ostu-müügi leping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele).
Kui soovite arvet/ ostu-müügi lepingut ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.
Kõik kinnistu vormistamisega seotud kulud kannab ostja. Tehing tuleb lõplikult vormistada hiljemalt 45 päeva jooksul pärast enampakkumise lõppemist.

************

Reinu tee 5 kinnistule nr 2807439 hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise korraldamine 

Asjaõigusseaduse § 241, Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määrusega nr 118 kinnitatud „Viljandi linnavara valitsemise kord“ § 33 ja 36 alusel:

1. Kuulutada välja elektrooniline enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linnale kuuluvale hoonestamata kinnistule nr 2907439 (katastritunnus 89701:001:0121, pindala 2011 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa) aadressiga Reinu tee 5 (lisatud asendiplaan).

2. Pakkumise objektiks on hoonestusõiguse omandamisõigus 18 000 eurot.

3. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat.

4. Pakkumine toimub oksjoniportaalis www.osta.ee.

5. Kinnitada enampakkumise pikkuseks 2 nädal alates oksjoniportaalis ilmumise kuupäevast.

6. Pakkumise tingimused:

6.1. Määrata tagatisraha suuruseks 1500 eurot. Tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt ja arvestatakse hoonestusõiguse võitjal hoonestusõiguse omandamisõiguse summa sisse.

6.2. Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut neljakümne viie päeva jooksul pärast hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse enampakkumise tulemused ning võitjale tema poolt sisse makstud tagatisraha ei tagastata.

7. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused

7.1. Hoonestaja on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatava maa-ala elamuga vastavalt Viljandi Viljandi Linnavolikogu 29.02.2014 otsusega nr 60 kehtestatud Viljandi linna kruntide Reinu tee 5 (kvartal nr 36, krunt nr 15) ja Reinu tee 5a (kvartal nr 36, krunt nr 12) detailplaneeringule. Detailplaneeringuga on näidatud ehitusala hoone rajamiseks ja tee asukoht krundile juurdepääsuks. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja koostamist finantseerib hoonestaja.

7.2. Madalpinge maakaabelliinid koos liitumiskilbiga kinnistu piirile rajas Viljandi linn.

7.3. Ehitise teenindamiseks vajamineva veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise hoonest liitumispunktini ning liitumised korraldab ja finantseerib hoonestaja.

7.4. Ehitusloa saamise hiliseim tähtpäev on 31.12.2019.

7.5. Ehitise püstitamise hilisem tähtpäev on 31.12.2021. Ehitised loetakse püstitatuks, kui on välja ehitatud hoonete kandvad seinad ja vahelaed, katus, välisviimistlus, uksed, aknad ja muudvälispiirete avatäited ning rajatud ehitise teenindamiseks vajaminevad kommunikatsioonid, teed ja haljastus.

7.6. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat. Tähtaja saabumisel võib maa omaniku ja hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoone eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99-ks aastaks.

7.7. Hoonestaja on kohustatud hoidma hoonestuse ja kinnistu alaliselt heas seisukorras.

7.8. Hoonestajal lasub piirimärkide alalhoiu kohustus ja vastutus piirimärkide rikkumise, hävimise või omavolilise teisaldamise eest

7.9. Hoonestusõiguse tingimuste punktides 7.4, 7.5, 7.7, 9.1, 9.2 nimetatud mistahes kohustuse täitmata jätmise või mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja igakordset leppetrahvi 6400 eurot. Leppetrahv kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates vastava nõude esitamist;

7.10. kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud koormatised kannab hoonestaja;

7.11. hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.

8. Hoonestusõiguse lõppemine ja omanikule langemine

8.1. Hoonestusõigus lõpeb 50 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku ja hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99. aastaks.

8.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:

8.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 7.4 nimetatud tähtpäevaks ehitusluba, või

8.2.2. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 7.5 nimetatud tähtpäevaks ehitist püstitanud või

8.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 7.1 hoonestusõiguse sihtotstarbelise kasutamise või püstitatava ehitise sihtotstarbe nõuet, või

8.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.

8.3. Hoonestusõiguse lõppemisel või tagasilangemisel maksab kinnistu igakordne omanik hoonestusõiguse omanikule hüvitist kaks kolmandikku (2/3) hoonestusõiguse harilikust väärtusest

9. Taastamiskohustus

9.1. Hoonestaja on kohustatud tagama hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste säilimise kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul. Ehitise hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.

9.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

10. Hoonestusõiguse aastatasu

10.1. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 3% (104 €) hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajal kehtivast maa maksustamishinnast, mis tasutakse üks kord aastas iga aasta 1. veebruariks järgneva aasta eest ette. Maa maksustamishind hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise väljakuulutamisel on 3480 eurot. Esimene makse on 1. veebruar 2018.

10.2. Maa maksustamishinna muutumisel või maa kasutuse sihtotstarbe muutumisel või ehitisele kasutusloaga sihtotstarbe kehtestamisel muutub hoonestusõiguse aastatasu suurus ja see arvutatakse lähtudes detailplaneeringuga kehtestatud maakasutuse sihtotstarvetele ja pindalale vastava maksustamishinna muutusest, kusjuures aastatasu suurus ei muutu väiksemaks hoonestusõiguse seadmisel kehtinud aastatasu suurusest.

10.3. Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus algab hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

11. Kõik hoonestusõiguse seadmisega seotud kulutused tasub hoonestaja.

12. Viljandi linnavara valitsemise korra § 22 lõike 1 punkti 5 alusel on hoonestajal õigus taotleda hoonestusõiguse seadmise lepingust tulenevate kohustuste täitmisel hoonestusõigusega koormatud kinnisasja otsustuskorras võõrandamist hoonestajale.

13. Majandusametil tagada võimalus tutvuda hoonestusõigusega koormatavat maa-ala käsitleva detailplaneeringuga.

14. Avaldada kuulutus enampakkumise kohta ajalehes Sakala, Viljandi koduleheküljel koos viitega oksjoniportaalile ning kinnisvaraportaalis KV.ee.

15. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates:

1) vaide Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

16. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

 

 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud