Osta.ee Kasutajaleping (kehtiv kuni 20.11.2017)

Перевод Договора Пользователя Osta.ee найдёте здесь.
The translation of User Agreement of Osta.ee in English can be found here.

Venekeelset tõlget käesolevast Kasutajalepingust saate lugeda siit.
Inglisekeelset tõlget käesolevast Kasutajalepingust saate lugeda siit.

Registreerudes internetilehekülje www.osta.ee kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva Kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud Tingimusi täitma alljärgnevas:

 1. Tingimuste ulatus ja tõlgendamine

  1.1.
  Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje www.osta.ee ja osta-ee.postimees.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku AllePal OÜ vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
  1.2.
  AllePal OÜ, edaspidi OSTA.EE kontaktandmed on järgmised:
  1.2.1
  registreeritud äriregistris registrikoodi 12209337 all;
  1.2.2
  aadress Pärnu mnt 139, Tallinn;
  1.2.3
  faks 6710961;
  1.2.4
  e-posti aadress info (ät) osta.ee.
  1.3.
  Tingimuste p-s 1.1. nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kliendile võimaluse andmist asjade/teenuste oksjonil osalemiseks, sh asjade/teenuste ostuks-müügiks pakkumiste tegemiseks, samuti muid Leheküljel pakutavaid teenuseid.
  1.4.
  Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja OSTA.EE vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) vastava Teenuse kasutamise kohta, Leheküljel olevad Teenuse täpsemad tingimused ja väljakujunenud head tavad.
  1.5.
  Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste sätete kehtivust.

 2. Teenuse üldtingimused

  2.1.
  OSTA.EE pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha ettepanekuid pakkumiste esitamiseks ja pakkumisi asjade/teenuste ostuks-müügiks ning kasutada muid Teenuseid.
  2.2.
  Müügilepingud sõlmivad Kliendid omavahel ilma OSTA.EE sekkumiseta/ vahenduseta ning Kliendid vastutavad omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest.
  2.3.
  OSTA.EE ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate asjade/teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.
  2.4.
  OSTA.EE ei vastuta Kliendi poolt Leheküljel avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
  2.5.
  OSTA.EE ei vastuta Kliendi ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.
  2.6.
  OSTA.EE ei osale ise (ei agendina, maaklerina, komisjonärina, esindajana ega muul viisil) reaalsetes müügi- ja muudes tehingutes, mis tehakse Leheküljel tehtud pakkumiste tulemusel Klientide vahel. OSTA.EE ei ole Kliendi agent, maakler, esindaja, komisjonär vms.
  2.7.
  Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja OSTA.EE vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.
  2.8.
  Lehekülg ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad OSTA.EE-le. Leheküljele asjade/teenuste kohta autoriõigusega kaitstud teoseid edastades annab Klient OSTA.EE-le tasuta üle nende teoste osas kehtivad autori varalised õigused. OSTA.EE-le kuulub ainuõigus Kliendi poolt edastatud teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele.

 3. Kliendi õigused ja kohustused

  3.1.
  Klient kohustub:
  3.1.1.
  esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
  3.1.2.
  mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;
  3.1.3.
  esitama Lehekülje kasutamisel täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid müüdavate asjade/teenuste osas (s.o vastava asja/teenuse seisundit adekvaatselt peegeldavaid andmeid);
  3.1.4.
  asjade/teenuste müügiks pakkumisel väljendama hinnas jm infos asja/teenuse tegelikku majanduslikult põhjendatud sisu ja väärtust. Oksjonil väljakujunenud lõpphinnale lisaks võib asja/teenuse müüja nõuda ostjalt/tellijalt ainult saatmiskulude hüvitamist mõistlikus suuruses;
  3.1.5.
  tagama et, Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed (sh elektroonilised andmed, s.o failid, programmid, elektronposti saadetised jne, edaspidi Kliendi Informatsioon):
  3.1.5.1.
  ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
  3.1.5.2.
  ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/müügiks;
  3.1.5.3.
  ei riku kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;
  3.1.5.4.
  ei ole vastuolus seaduste ja muude õigusaktidega (sh tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega);
  3.1.5.5.
  ei ole vastuolus heade kommetega;
  3.1.5.6.
  ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist ja/või mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;
  3.1.5.7.
  ei sisalda informatsiooni asja/teenuse kohta, millise ostuks/müügiks on tehtud pakkumine mõnel muul internetileheküljel, mis on analoogne Leheküljega.
  3.1.6.
  mitte tõstma kunstlikult asja/teenuse hinda, sisestades ise pakkumisi enda poolt oksjonil müüki pandud asjale/teenusele enampakkumiste puhul ning mitte langetama ise kunstlikult asja/teenuse hinda sisestades vastupakkumisi enda poolt Leheküljele pandud ostupakkumiste osas vähempakkumiste puhul; samuti mitte kasutama seotud isikuid, nt sugulasi või tuttavaid hinna tõstmiseks või langetamiseks.
  3.1.7.
  kui tegemist on enampakkumisega, kohustub asja/teenust oksjonil müüv Klient müüma sellise asja/teenuse rahaliselt kõrgeima pakkumise tegijale, v.a juhul kui OSTA.EE oksjoni reeglites pole sätestatud teisiti (nt piirhinnaga oksjonid). Lepingupooled on kohustatud vahetama asjasse puutuvat infot 7 päeva jooksul pärast oksjoni lõppu.
  3.1.8.
  kui tegemist on enampakkumisega, kohustub asja/teenust oksjonilt ostev Klient selle asja/teenuse ostma, kui tema pakutud hind oli kõrgeim, v.a juhul kui oksjoni reeglites pole sätestatud teisiti. Lepingupooled on kohustatud vahetama asjasse puutuvat infot 7 päeva jooksul pärast oksjoni lõppu.
  3.1.9.
  vähempakkumise puhul kohustub Leheküljel ostupakkumise teinud Klient ostma asja/teenuse isikult, kes tegi rahaliselt madalaima pakkumise, eeldades, et selline madalaim pakkumine vastab täielikult Kliendi poolt Leheküljel seatud tingimustele, v.a juhul kui oksjoni reeglites pole sätestatud teisiti;
  3.1.10.
  mitte moodustama andmebaase/nimekirju Lehekülje kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;
  3.1.11.
  mitte esitama nõudmisi OSTA.EE vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest;
  3.1.12.
  hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;
  3.1.13.
  koheselt elektronposti teel informeerima OSTA.EE-d kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;
  3.1.14.
  koheselt elektronposti teel informeerima OSTA.EE Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.
  3.1.15.
  Kliendil on keelatud ülesseatud oksjoni korral realiseerida asja/teenuse oksjoniväliselt, väljaspool OSTA.EE süsteemi.
  3.1.16.
  Klient kohustub oksjoni kirjelduses ja küsimustes-vastustes mitte avaldama oma isiklikke kontaktandmeid va. juhul kui soovitakse asja/teenusega tutvuda. OSTA.EE võib kontaktandmete avaldamist tõlgendada kui soovi realiseerida või osta asi/teenus väljaspool Lehekülje süsteemi.
  3.1.17.
  Kliendil on keelatud oksjonil peale esimese pakkumise saamist muuta oksjoni kirjeldust ja sisu. Muuta saab vaid ülespaneku ootel oksjonit, mis ei ole veel avatud või käimasolevat oksjonit seni, kuni sellele pole tehtud veel ühtegi pakkumist. Juurde saab alati tellida lisateenuseid ning lisada pilte.
  3.1.18.
  Klient on kohustatud aktsepteerima sõlmitavate müügi- jt lepingute täitmisel OSTA.EE deposiidi kasutamist, kui teine lepingupool seda soovib.
  3.2.
  Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:
  3.2.1.
  on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Leheküljel võimaldatud tehinguid;
  3.2.2.
  täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.-3.1.18. sätestatud kohustusi;
  3.2.3.
  on teadlik, et vastavad müügilepingud sõlmivad Kliendid ilma OSTA.EE sekkumiseta ja vahenduseta ning Kliendid vastutavad täies ulatuses ise selliste lepingute täitmise eest;
  3.2.4.
  on teadlik, et ostu/müügi pakkumise tegemine toob kaasa siduva ostu/müügi kohustuse/lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;
  3.2.5.
  on teadlik, et kõikide Teenuste kasutamisest tulenevatelt tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kliendil;
  3.2.6.
  Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja OSTA.EE tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tingimustes selgesõnaliselt kirjas;
  3.2.7.
  on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et OSTA.EE-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut.
  3.2.8.
  on teadlik ja nõustub sellega, OSTA.EE-l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Tingimuste punktile 5.
  3.3.
  Kehtetu (13.01.2017)
  3.4.
  Peale lõppenud müügioksjonit on Kliendil kui müüjal kohustus tasuda kõik Hinnakirjast tulenevad tasud OSTA.EE-le sõltumata sellest, kas tehing ostjaga toimus reaalselt või kas tehingu hind muutus oksjoni tulemusega võrreldes. Kui pretensiooni käigus tuvastatakse tehingu toimumata jäämine ostjast tulenevatel asjaoludel, siis tagastatakse müüjale oksjoni komisjonitasu.
  3.5.
  Klient kohustub tasuma kasutatud Teenuste eest kõik Hinnakirjajärgsed maksed OSTA.EE-le arveldusarvele 7 päeva jooksul OSTA.EE poolt elektroonilise arve esitamisest.
  3.6.
  Tähtaegselt tasumata arvetelt on OSTA.EE-l õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved edastatakse 1 kuu jooksul pärast arve väljastamist võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures Klient kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.

 4. OSTA.EE õigused ja kohustused

  4.1.
  OSTA.EE on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh muutma Leheküljel Kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema oksjoni või Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:
  4.1.1.
  rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;
  4.1.2.
  on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
  4.1.3.
  teadlikult ja tahtlikult levitab OSTA.EE lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.
  4.2.
  OSTA.EE on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust, sh jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostu/müügi pakkumisi. OSTA.EE võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
  4.3.
  OSTA.EE on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tehtud ostu/müügi pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.
  4.4.
  OSTA.EE on igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud ostu/müügi pakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.
  4.5.
  Kui Klient on saanud teiselt Kliendilt kaks negatiivset kommentaari, on OSTA.EE-l õigus sulgeda Kliendi konto pakkumiste tegemiseks. Kui Klient saab teiselt Kliendilt kolmanda negatiivse kommentaari, sulgeb OSTA.EE Kliendi konto kuueks kuuks. Konto sulgemine toimub automaatselt. Kliendil on õigus otsuse vastu protestida, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile sisekontroll(ät)osta.ee. OSTA.EE otsus on lõplik.
  4.6.
  OSTA.EE-l on õigus nõuda Kliendilt Teenuse kasutamise eest tasu vastavalt Hinnakirjale. Tasu nõudmiseks esitab OSTA.EE Kliendile elektroonilise arve. Kliendi nõudmisel esitab OSTA.EE Kliendile arve ka lihtkirjalikus vormis.
  4.7.
  Punktides 3.1.1. – 3.1.18. sätestatud Kliendi kohustuste rikkumise korral on OSTA.EE-l õigus Kliendilt nõuda leppetrahvi, mille suurus on 20% oksjoni lõpphinnast, minimaalselt aga 200 krooni (12,78 EUR). Lisaks peab Klient hüvitama teisele lepingupoolele oksjoniga seoses makstud tasud OSTA.EE-lt tellitud teenuste eest, v.a komisjonitasu.
  4.8.
  OSTA.EE-l õigus saata Kliendile personaalseid kommertsteadaandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kliendil õigus keelduda teatades sellest OSTA.EE-le.
  4.9.
  OSTA.EE osutab Klientide poolt sõlmitavate müügi- jt lepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust.

 5. Isikuandmete töötlemine

  5.1
  Andmeid, mida OSTA.EE on saanud füüsilisest isikust Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel, ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on OSTA.EE-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
  5.2
  Klient annab nõusoleku OSTA.EE-le Kliendi Isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
  5.3
  OSTA.EE kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
  5.4
  OSTA.EE kasutab Isikuandmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
  5.5
  OSTA.EE ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel.
  5.6
  OSTA.EE-l on õigus kasutada Isikuandmeid ise ja anda neid üle OSTA.EE poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid.
  5.7
  OSTA.EE-l on õigus Tingimuste p-s 3.6 sätestatud juhul edastada Isikuandmed võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt).
  5.8
  OSTA.EE-l ja eelmises Tingimuste punktis nimetatud isikul on Tingimuste p-s 3.6 sätestatud juhul õigus edastada Isikuandmed ka maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.
  5.9
  OSTA.EE-l on õigus edastada Kliendi andmeid teisele oksjonipakkumise avanud Kliendile juhul, kui Klient on teinud nimetatud oksjonile pakkumisi.

 6. Tingimuste muutmine

  6.1.
  OSTA.EE on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.
  6.2.
  OSTA.EE kohustub teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.
  6.3.
  Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.
  6.4.
  Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Hinnakirjas ja/või Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

 7. Lõppsätted

  7.1.
  Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja OSTA.EE vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  7.2.
  Lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja OSTA.EE lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.
  7.3.
  Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja OSTA.EE vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kliendil on õigus Tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused OSTA.EE ja teiste Klientide ees.